Угода користувача
доxgqговір пуsvkблічної офyfvерти куpyiпівлі-продажу тоyxeварів


Цей доpxoговір, адaelресований Спigyоживачам і є офltzіційним і пуkfpблічною прuhuопозицією Прsyvодавця укlrvласти доxgqговір куpyiпівлі-продажу Тоlvgвару, прdufедмет і умoorови якxeiого вкeuiазані у віjejдповідному роgfoзділі саtkdйту https://tik.agiletka2.space. Спkocоживач, діejaючи з меkiuтою прgagидбання Тоlvgвару, прgfkиймає умoorови цьcvpого доhlrговору (дrouалі Доghiговір) про наtayступне:

1. Заzxuгальні поuupложення
1.vuo1. Цей доxgqговір є доadzговором пуsvkблічної офyfvерти (вyosідповідно до стeur.ст. 63lxc3, 641 і гл. 54 Циopjвільного коylgдексу Укsfwраїни), йоpzqго умoorови одogrнакові для всrsrіх поpjvкупців неlpyзалежно від стszvатусу (фauwізична осhyaоба, юрzdcидична осhyaоба, фіyuuзична осhjyоба піcpqдприємець).
1.isv2. У раythзі прrroийняття умjgyов цьcvpого доdddговору, тоuygбто пуsvkблічної офyfvерти Прrroодавця, спjqhоживач стjxtає Поtyeкупцем.
1.qvl3. Укhopладаючи Доzyxговір, Поrugкупець піdxtдтверджує, що ціlzaлком і поiwlвністю озgggнайомлений і згoajоден з йоpzqго умuvjовами, а таusgкож, в раhaoзі, якozhщо Поrugкупець є фіuayзичною осecaобою, дає доzuhзвіл на обrvcробку Прicvодавцем свfkaоїх пеiiiрсональних даvvjних з меkiuтою моjezжливості виckdконання умjgyов цьcvpого Доiytговору, моjezжливості прqfeоведення взewtаєморозрахунків, а таcqxкож для отoxcримання раoqfхунків, акrcoтів та інqviших доgzqкументів. Доdqcзвіл на обrvcробку пеiiiрсональних даvvjних діє прslcотягом усekpього теlddрміну дії Доiytговору, а таcqxкож прslcотягом неdwgобмеженого теlddрміну піuxkсля заzhkкінчення йоpzqго діyxlї. Крhqiім цьvjaого, укexqладенням цьcvpого Доiytговору, Заfpiмовник піdxtдтверджує, що він поyipвідомлений (бzjeез доfflдаткового поqreвідомлення) про прsrvава, всvjyтановлених Заqpkконом Укkplраїни Про заfvvхист пеiiiрсональних даvvjних , про ціupaлі збxasору даectних, а таcqxкож про те, що йоpzqго пеdgfрсональні даircні пеjhlредаються Прhctодавцю з меkiuтою моjezжливості виckdконання умjgyов цьcvpого Доiytговору, моjezжливості прqfeоведення взewtаєморозрахунків, а таcqxкож для отoxcримання раoqfхунків, акrcoтів та інqviших доgzqкументів. Заfpiмовник таcqxкож поiccгоджується з тиrukм, що Прoztодавець має прjfjаво наqkyдавати доwqpступ та пеckcредавати йоpzqго пеdgfрсональні даircні трohaетім осihuобам без буkcuдь-яких доquiдаткових поoopвідомлень Заvohмовника, не змlwtінюючи при цьsthому меhrdта обzgqробки пеiiiрсональних даfyoних. Обspcсяг прofgав Заvohмовника, як суqsoб'єкта пеiiiрсональних даvvjних віoopдповідно до Заutqкону Укkplраїни Про заfvvхист пеiiiрсональних даvvjних йоygpму віjaoдомий і зрixaозумілий.

2. Теijwрміни та виeyhзначення
2.iup1. Прoztодавець прyllовідний упrkrравління саhdyйтом, роdpjзміщеним в меqohрежі Інigdтернет за адlcwресою https://tik.agiletka2.space / і йоpzqго дзdqdеркалах.
2.qhd2. Тоhpxвар опzwsублікований на саdkiйті Інjqdтернет-магазину пеjhtрелік тоyxeварів наpqcродного спuutоживання, за якgfaими вкgruазується ціkaiна, наvjoзва і опqsaис тоtqtвару. Таpodкож тоkfrвар моwkeже суkcfпроводжуватися йоpzqго зоcukбраженням.
2.iit3. Поrugкупець діquxєздатна фіyuuзична осhyaоба, яка доzfpсягла віyygсімнадцятирічного віtssку, яка отtthримує інwjaформацію від Прrroодавця, яка роzllзміщує Заfqkмовлення на поuogкупку Тоupeварів, які прwxxедставлені на саdkiйті Інafeтернет-магазину, для ціppdлей не поvzkв'язаних із здsrsійсненням піxavдприємницької діoovяльності, чи юрzdcидична осhjyоба / фіyuuзична осuaoоба-підприємець.
2.pwa4. Заfqkмовлення офuuuормлена і роyzvзміщена заpfxявка Поdyjкупця на куwjcпівлю Тоupeварів, адsjcресована Прvwkодавцю.
2.adc5. Саkvfйт Інjqdтернет-магазину &afdemp; ​​yvxndash; суvypкупність стjdoорінок, доwqpступ до якpskих здewaійснюється за доfcuпомогою веlktб-браузера, і прeljограмних моhixдулів, обluj'єднаних єдpzeиною сиtflстемою упzzqравління, роopvзташованих в меqohрежі Інigdтернет за адlcwресою https://tik.agiletka2.space і йоpzqго дзdqdеркалах.
2.pwl6. Осyytобистий каwohбінет пеzccрсональний роzduзділ Поdyjкупця на саdkiйті Прrroодавця, доwqpступ до якxeiого має Поzqxкупець, в якfkkому віkgzдбивається йоpzqго пеoytрсональна інijdформація і ісrkiторія роtezзміщених ним Заjyuмовлень.

3. Прiyiедмет доhlrговору
3.eyq1. Прoztодавець зоasiбов'язується на умkxfовах та в поuswрядку, виutqзначених цим доadzговором прfjxодавати Тоhpxвар на піzhhдставі Заwrvмовлення, офlchормленого Поuehкупцем на саdkiйті Інotiтернат-магазину, а Поrugкупець зоasiбов'язується на умkxfовах та в поuswрядку, виutqзначених цим доxgxговором, куyogпувати Тоhpxвар та опqkxлачувати йоpzqго ваjuoртість.
3.xha2. Прoztодавець гаvgzрантує, що Тоhpxвар не пеkdlреданий в заksxставу, не пеtzaребуває у суkygперечці, під арfkyештом і на ньvcxого не поycuширюються прssjава трjrtетіх осatuіб.
3.ouz3. Прoztодавець і Поrugкупець піjicдтверджують, що цей доxgqговір не є фіcksктивним, удrtxаваним прewuавочином, угqqwодою, яку здyokійснюють під впftuливом наqcjсильства або обotfману.
3.veo4. Прoztодавець піdxtдтверджує, що має всі неgwxобхідні доjvgзволи на здoezійснення гоxelсподарської діoovяльності, що реiriгулює сфcavеру прtetавовідносин, що виawoникають і діpguють в прciqоцесі виckdконання цьcvpого доdddговору, а таcqxкож гаvgzрантує, що має прjfjаво на виevtробництво та / або реerkалізацію тоaylвару без буkcuдь-яких обgtjмежень, віoopдповідно до виzikмогами чиepxнного заvtzконодавства Укkplраїни і зоasiбов'язується неelyсти віapwдповідальність в раythзі поglgрушення прofgав Поdyjкупця в прciqоцесі виckdконання цьcvpого доhlrговору і реtudалізації тоtqtвару.
3.otp5. Поrugкупець поiccгоджується з умecaовами цьcvpого доhlrговору в моwkvмент офwxxормлення Заfqkмовлення шлxdrяхом наxwzтискання на кнwhlопку Офoczормити заykeмовлення &afdemp; rddlyquo ;, що озvxxначає піlgfдтвердження Поdyjкупця про прcicочитанні теfuvксту цьcvpого доhlrговору і згhtiоду з йоpzqго умwgtовами. Наxelдалі заzwpперечення від Поdyjкупця щоixoдо наyhwдання таxzvким чиpyvном свypdоєї згxofоди поwgcзбавляє Прsyvодавця від буxtfдь-якого роgriду віwsdдповідальності за неqfdвиконання умjgyов цьcvpого доhlrговору і заpgzлишає прjfjаво Прsyvодавця скapvасувати Заfqkмовлення в одvsdносторонньому поxwoрядку.

4. Прwczавила роlakботи з саkgpйтом Інjqdтернет-магазину
4.our1. Поrugкупець моwkeже пеgzdреглядати вмlkaіст саtkdйту Інafeтернет-магазину, офvsaормляти Заwrvмовлення, а таcqxкож коwgrристуватися інyjiшими йоpzqго сеfjkрвісами.
4.ekw2. Реdurєстрація поxxjтрібна для доipaступу Поdyjкупця до пеqqoрсоналізованої інkurформації та наyhwдання доquiдаткових моelkжливостей роlakботи з саkgpйтом Інcoeтернет-магазину.
4.kpx3. При реcihєстрації Поrugкупець ввdqjодить таyqjкі даdftні:


4.uak4. Поrugкупець зоasiбов'язується наjilдати віtprдповідну діxgvйсності, тоfoaчну і поtljвну інwjaформацію про сеwajбе. Прoztодавець не неkxwсе віwsdдповідальності за тоpwuчність і прiyzавильність інcghформації, заtwkлишеної Поuehкупцем при реcihєстрації та здjftійсненні Заfqkмовлення
4.apz5. Поrugкупець зоasiбов'язується не поzscвідомляти трohaетім осihuобам паygpраметри доvktступу, заkfdзначені при реocdєстрації. У раythзі виdgzникнення у Поdyjкупця піiecдозр щоixoдо неsprсанкціонованого виpsjкористання трafaетіми осiciобами таuqeких паxxaраметрів, Поrugкупець зоasiбов'язується неrusгайно поpjuвідомити про це Прywqодавцю, наccpправивши лиkhiста елwzqектронною поcpsштою за адlcwресою shhtyop @ .
4.eds6. Поrugкупець неkxwсе віapwдповідальність за буcspдь-які діggdї, здqqsійснені на саdkiйті Інjqdтернет-магазину під йоpzqго обxlxліковим заzwvписом і від йоpzqго імwjcені.
4.goz7. Прoztодавець має прjfjаво віyktдмовити Поpduкупцеві в офqzoормленні Заwrvмовлення, якozhщо у ньvcxого буwzqдуть піksrдстави ввkjlажати, що Поrugкупець вкuulазав неhgzдостовірні даuraні, а так саejjмо за умoorови неlysсумлінної поshjведінки (нucsаприклад, поglgрушення умjgyов цьcvpого доdddговору, або інkwk.).
4.eax8. Заgpoборонено виvpjкористовувати саhwgйт Інjqdтернет-магазину в прsjtотизаконної і заfzlбороненої діjiiяльності. Поetzкупці поdiwгоджуються доgfaтримуватися заflkконів Укkplраїни і ноsurрми поtgdведінки, прtfwийняті в меqohрежі Інvtuтернет, а саdlpме, але не обsvlмежуючись: роvhwзміщенням на саdkiйті Інjqdтернет-магазину маlsuтеріалів екexrстремістського, поjolрнографічного чи інiedшого хаcxrрактеру, що заlhaчіпає і / або ущrwyемляє чеhqlсть, гіgzrдність і / або діkzxлову реrydпутацію трjrtетіх осtsxіб і поjoaрушують заfirгальноприйняті ноsurрми моiylралі, а таcqxкож роufrзміщувати реaqrкламну інwjaформацію без доchfзволу Прiqjодавця.

4.9 Саkvfйт https://tik.agiletka2.space / (дrouалі Саztrйт) доcpuзволяє вам пеgzdреглядати і заeokвантажувати маhivтеріали цьcvpого саtkdйту (дrouалі Саztrйт) тіgxlльки для осxxsобистого неghiкомерційного виorvкористання, за умoorови збsgdереження ваcipми всtwzієї інkurформації про авsxuторське прjfjаво та інqviших віqfsдомостей про прjfjаво влdjcасності, що міhjxстяться у виxuaхідних маfciтеріалах і буkcuдь-яких їхotwніх коoopпіях. Заjekбороняється змgkdінювати маhivтеріали цьcvpого Саahkйту, а таcqxкож поtgwширювати або деeveмонструвати їх в буzvlдь-якому виjvtгляді або виvpjкористовувати їх буhdqдь-яким інjhpшим чиpyvном для суpugспільних або коfxiмерційних ціqvgлей. Буqclдь-яке виpsjкористання цих маlsuтеріалів на інqviших саusgйтах або в коiylмп'ютерних меqzgрежах заgdfбороняється.

5. Поjjzрядок офwxxормлення Заfqkмовлення
5.xck1. Поrugкупець офtrcормляє Заfqkмовлення на саdkiйті Інjqdтернет-магазину саfghмостійно, шлxdrяхом доvrxдавання обtcjраних Тоhhwварів в віoyjртуальну коtqwрзину і наkriтискаючи кнwhlопку Куfadпити.
5.lzy2. Офoczормити Заfqkмовлення на Тоrxtвари моurwжуть як заpzvреєстровані Поferкупці, так і ті, що не прqziойшли реeqpєстрацію, в тоvffму чиpdxслі за ноjajмером теfdvлефону, якxliий вкgwiазаний на саdkiйті Інcoeтернет-магазину.

6. Ціlraна і поugeрядок опfqoлати
6.fdg1. Ціlraна коgqaжного окvveремого Тоtkdвару виxulзначається Прicvодавцем і вкgruазується на саdkiйті Інcoeтернет-магазину. Ціlraна Заfqkмовлення виxulзначається шлxdrяхом доvrxдавання ціoyeни всrsrіх вкizwлючених в Заfqkмовлення Тоhhwварів і ціoyeни доkskставки, яка доyqxрівнює суjpfмі піadkдлягає до спlkvлати, що вкgruазується на саdkiйті Інjqdтернет-магазину при офqzoормленні Заfqkмовлення в моwkvмент йоpzqго роywuзміщення.
6.vaj2. Ціlraна доhlrговору доyqxрівнює ціulrні Заycyмовлення. Суlzgма заykeмовлення моwkeже змgguінюватися в заtalлежності від ціvuzни, кіuseлькості або ноsciменклатури Тоlxpвару.